תמונת מופע: יריד ארבעת המינים - דוכני מכירת קישוטים ומוצרים נלווים

יריד ארבעת המינים - דוכני מכירת קישוטים ומוצרים נלווים

רחבת יד לבנים שוק 4 המינים תשפ׳׳ד
26/09/2023 08:00 עד 29/09/2023 13:00
מחיר 1500 ₪

פרטי האירוע

יריד ארבעת המינים תשפ" ד – 2023 – הסכם סוחרים

החל מתאריך 26/9/23 ועד לתאריך 29/9/23 בשעות שתפורטנה במסגרת התנאים הכלליים, יתקיים
יריד ארבעת המינים ברחבת יד לבנים, ביריד תימכר ע"י רוכלים הסחורה הבאה: סכך טבעי, סוכות,
מוצרים נלווים וארבעת המינים.
- המבקש להציב דוכן ולמכור את מרכולתו ביריד נדרש ברישום באתר האינטרנט (לפני סיום מכסת הדוכנים), עמידה בתנאים והגעה לתדרוך.
- לכל אדם זכות לרכישת דוכן אחד ביריד . (במקרה של קניה של יותר מדוכן אחד יבוטל הרישום הנוסף).
- הדוכנים אשר יוצבו הינם של - סכך טבעי, סוכות ומוצרים נלווים, ארבעת המינים. העירייה רשאית לגוון ולשנות את הסחורה שתוצב.
- כל סוחר יביא עמו דוכן וידאג לפינויו  עם סיום הפעילות.
אופן הרישום ורכישת הזכות להצבת דוכן –
מספר הדוכנים מוגבל והרישום/ רכישה יערך בצורה מקוונות,
באתר tickets.raanana.muni.il החל מתאריך 12/9/23 שעה 09:00 ועד לסיום מכסת הדוכנים . כל המקדים להירשם – זוכה.

אין בפרסום זה שום התחייבות מצד העירייה לזכייה בדוכן מסוג כלשהו, לקבלת רווחים כלשהם או
לקבלת פיצוי מצד העירייה על רכישת סחורה בטרם זכייה.

כיום העירייה מתכננת לאפשר לסוחרים הצבת 52 דוכני מכירה. ייתכנו שינויים במספר הדוכנים מכל
הסוגים ובמספר הדוכנים בכלל. העירייה תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי כמה דוכנים ואיזה סוגי דוכנים יוצבו בפועל.

אין העירייה אחראית לסחורה הנמכרת ביריד. מובהר כי העירייה תהיה רשאית להורות לבעל דוכן
להסיר את סחורתו במידה וזו אינה עומדת בהוראות התדריך שיינתן.

עוד מובהר כי במקרה של מזג אוויר סוער או דרישות הנובעות מתקנות הקורונה או משיקולי בריאות
הציבור, תהיה רשאית העירייה להודיע על ביטול היריד ו/או העברתו למקום מקורה בהתאם לשיקול
דעת העירייה ולרוכלים לא תהא כל טענה בקשר לכך.

חל איסור מוחלט לסחור ו/או להעביר ו/או לבצע המחאת זכות החזקה וההפעלה של הדוכן לכל גורם אחר,
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכות ההפעלה למפעיל אשר יימצא כי הוא הפר תנאי זה.

בוטלה הפעלת דוכן כאמור בשל הפרת האיסור הנ"ל, כספי ההפעלה אשר שולמו לעירייה בעד כך
לא יושבו ולמפעיל לא תהא כל טענה כנגד העירייה או מי מטעמה בקשר לכך.

.1 מידע כללי :
1.1 היריד יתקיים החל מתאריך 26/9/23 ועד לתאריך 29/9/23 ברחבת יד לבנים.
1.2 המבקש למכור את מרכולתו ביריד נדרש ברישום, תשלום, עמידה בתנאים והגעה לתדרוך.
1.3 לכל אדם זכות שווה לרכישת דוכן אחד כנגד הצגת תעודה מזהה. ההשתתפות ביריד החל מגיל .18
1.4 העירייה מתכננת להעניק לכל בעל דוכן שטח של 2.5 מטר לדוכן בהתאם לסימון
בשטח. החלטה זו כפופה לשיקולי תכנון השטח ולשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
1.5 גודל דוכן - מיקום הדוכנים בשטח המכירה יהיה בהתאם להנחיות גורם עירוני.
1.6 שעת סגירת הדוכנים:
* ביום שלישי 26/9/23 תחילת מכירה החל מהשעה 8:00 בבוקר הפסקת מכירה בשעה 22:00
* ביום רביעי 27/9/23 תחילת מכירה החל מהשעה 8:00 בבוקר הפסקת מכירה בשעה 22:00
* ביום חמישי 28/9/23 תחילת מכירה החל מהשעה 8:00 בבוקר הפסקת מכירה בשעה 22:00
* ביום שישי 29/9/23 תחילת מכירה בשעה 8:00 בבוקר הפסקת מכירה בשעה .13:00
לא יאוחר מהשעה ,14:00 יש לפנות לחלוטין כל דוכן וכל מרכולת/סחורה של הדוכן ממקום השוק.
1.7 לאחר שעת סיום שוק ארבעת המינים )בשעה 13:00 ערב חג סוכות(, לא תתבצע
רוכלות בשום דרך בתחומי העיר רעננה של כל מוצר ו/או סחורה.
1.8 אין להפעיל כל אמצעי הגברה כגון: רמקול, מיקרופון, מגפון ועוד בכל שטח היריד.

.2 על רוכש הדוכן או מי מטעמו (מעל גיל 18) להיות נוכח בימי היריד ולהחזיק באישור רוכלות חתום על ידי העירייה.
.3 חלה חובת השתתפות בתדרוך של רוכש הדוכן, על המשתתף בתדרוך להציג את המסמכים הבאים:
תעודת זהות של רוכש הדוכן או צילום, קבלה מקורית , ייפוי כוח במקרה ונדרש,
אישור על רישום וקבלה. התדרוך יתקיים ביום חמישי, 21/9/23 בשעה 16:00 ברחבת יד לבנים רעננה, רחוב אחוזה 147 רעננה.
רוכש מיקום לדוכן שלא יהיה נוכח בתדריך – זכייתו תתבטל.
.4 אין לבצע העברה של הדוכן או לשנות את מקומו לאחר הזכייה.
.5 העירייה תהיה רשאית להורות לבעל דוכן להסיר את סחורתו במידה וזו אינה עומדת בהוראות התדריך שיינתן.
.6 במקרה של ביטול ההשתתפות ביריד לאחר הרישום והתשלום יגבה תשלום מלא, החזר כספי יתקיים במקרים חריגים בלבד.


.7 תנאי בטיחות:
כללי:
7.1 יש לקבע לדוכן כל מיכל או אלמנט שקיים סיכון לנפילתו לכיוון קהל הקונים.
7.2 יש לוודא יציבות הדוכן .
7.3 חזית הדוכן וצדדיו יהיו סגורים ע"י חומר קשיח .
7.4 קירוי הדוכן יבנה כך שלא ייווצר מפגע לפגיעת ראש
7.5 הדוכן יבנה כך שלא יהיו בליטות , סכנת לכידה , חלודה ולא יסכן את העוברים והשבים במקום .
7.6 לא יימצאו גופי תאורה בקרבת הקהל , סכנת כוויה .
7.7 יש להשאיר מקום למעבר נקי להולכי רגל. .

8 חשמל :
8.1 אין להפעיל מתקן או מערכת חשמלית ללא בדיקה שבוצעה ע"י בודק בעל רישיון מתאים .
8.2 אין לבצע בשטח אתר האירוע כל תיקון או עבודות חשמל .
8.3 אין לאפשר נסיעה או דריכה ישירה על כבלים או מוליכים יש להגן על כבלים
8.4 תוף כבל מאריך : בעת השימוש בתוף כבל מאריך יש לשחרר את יתרת הכבל המלופף על התוף על מנת למנוע חימום יתר של הכבל .
8.5 מפצלים : בכל קופסת פיצול יש להקים הבטחה בהתאם לסוגי השקעים , מפסק מגן ( מערכת החשמל תוגן בממסר פחת ().
8.6 הארכת חוטי חשמל תעשה רק באמצעות כבלים תקניים
8.7 מפצלים ומחברים לא יונחו על הרצפה.
8.8 במידה ויתגלה מכשיר חשמלי לא תקין אשר יש סבירות שיגרום לנזק כלשהו / מפגע
8.9 עיריית רעננה שומרת לעצמה את הזכות לאסור את השימוש באותו מכשיר ( בכל שלבי היריד ).
8.10 אין להוסיף בזמן היריד כל מכשיר חשמלי שלא עבר בדיקה.
8.11 כל שימוש בתאורה יהיה בתאורת לד בלבד, לא יורשה שימוש באף סוג אחד של נורה.
8.12 העירייה רשאית לא לאשר שימוש בכל סוג של מוצר חשמלי בין עם לשימוש הדוכן ובין לשימוש למכירה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.9 גנראטורים:
9.1 איסור מוחלט על הכנסת גנראטורים.
ידוע לי כי השתתפות ביריד מותנת בהגעה לתדרוך שיערך בתאריך ביום חמישי, 21/9/23 בשעה 16:00 ברחבת יד לבנים רעננה, רחוב אחוזה 147 רעננה , על ידי מחלקת ביטחון ופיקוח עירוני. יש להגיע בזמן. וכן חתימה על התקנון ותשלום מראש באתר קול טיקט רעננה.

פרטי הסוחר: שם פרטי:____________ שם משפחה:_________________ מספר טלפון נייד:______________ דואר אלקטרוני:___________________________

מחירי הדוכנים :

נא לסמן איקס בתוך הריבוע הנבחר

סכך טבעי - 2,500 ₪

סוכות - 2,500 ₪

קישוטים ומוצרים נלווים לחג הסוכות – 1,500 ₪

אישור התנאים הבאים:

קראתי, הבנתי ואני עומד בתנאים הכללים ותנאי הבטיחות כפי שמפורטים במסמך המפורט. מבקש הדוכן, המבצע את המכירה הינו מעל גיל 18(יש להציג תעודת זהות בעת התדריך).
שם פרטי:_________________________________________
שם משפחה:_______________________________________
מספר תעודת זהות:___________________________________
טלפון :___________________________________________
__________________________________________E-MAIL
חתימה:___________________________________________

מערכת למכירת כרטיסים